Audyt zarządzania usługami IT

Usługi (grupy usług) stanowią środki wytwarzania produktów przynoszących końcową wartość (usługi lub produkty, które zaspokajają potrzeby użytkowników /klientów).

Podczas audytu wnikliwie i kompleksowo zbadamy jak zarządzacie usługami IT, jak zamierzacie osiągać swoje priorytety oraz powiązane z nimi cele i porównamy to z najlepszymi praktykami w tym zakresie, co jest niezbędne do świadomego funkcjonowania organizacji.

Pomożemy znaleźć odpowiedź na szereg pytań często zadawanych przez zarządzających, m.in. czy decyzje dotyczące dostarczania usług IT zapewniają maksimum korzyści organizacji jako całości.

Maksymalny zwrot z inwestycji wymaga, by decyzje dotyczące dostarczania usług przystawały do ustanowionych celów i priorytetów organizacji. Pomożemy Wam, jeśli okaże się, że osiąganie maksymalnej korzyści organizacji będzie wymagać zmian w sposobie, w jaki planujecie i zarządzacie usługami IT.Jedynie mające rozsądne koszty i przejrzyste korzyści rozwiązania są skuteczne i sprawne.

Korzystacie z usług dostarczanych przez strony trzecie?

Jeśli TAK, ocenimy Wasze podejście do planowania, projektowania, rozliczania, oceny poziomu jakości i doskonalenia usług IT.

Ocenimy zapisy zawarte w umowach ze stroną trzecią, co wszystko razem (z oceną zarządzania) jest niezbędne przy projektowaniu nowego kontraktu.

Poddamy niezależnej i fachowej ocenie m.in.:

 • planowanie i wdrożenie zarządzania usługami, świadczenie usług,
 • monitorowanie, pomiary i przegląd,
 • zarządzanie doskonaleniem,
 • planowanie i wdrażanie nowych lub zmienionych usług,
 • zarządzanie poziomem usług,
 • zarządzanie ciągłością i dostępnością usług,
 • planowanie budżetu i rozliczanie usług, metody odzyskiwania kosztów,
 • zarządzanie potencjałem wykonawczym,
 • zarządzanie dostawcami,
 • zarządzanie problemami, incydentami, sporami w kontraktach,
 • zarządzanie zmianami, konfiguracją,
 • nabywanie oprogramowania.

Musicie spełnić wymagania określone w § 15. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych?

Wymagania te uznaje się za spełnione, jeśli projektowanie, wdrażanie, eksploatowanie, monitorowanie, przeglądanie, utrzymanie i udoskonalanie zarządzania usługą podmiotu realizującego zadanie publiczne odbywają się z uwzględnieniem Polskich Norm: PN-ISO/IEC 20000-1 i PN-ISO/IEC 20000-2.

Decydując się na audyt zarządzania usługami IT – zgodność z normą PN-ISO/IEC 20000 dowiecie się czy spełniacie powyższe wymagania prawne.  
W przypadku zidentyfikowania niezgodności przedstawimy adekwatne zalecenia aby te niezgodności wyeliminować.

Nasza ocena wraz z propozycją planu dojścia do zgodności z normą to pewny krok do spełnienia wymagań prawnych.

Do kogo kierowana jest usługa:

 • instytucje sektora finansów publicznych, podmioty realizujące zadania publiczne
 • firmy, przedsiębiorstwa sektora prywatnego
 • audyt wewnętrzny – wsparcie w charakterze eksperta/rzeczoznawcy.

„usługa ponad własne ja”