Zgodność z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności

7BCel szkolenia:

 • przygotowanie do wdrożenia wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
 • analiza wytycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • korelacja wymagań Rozporządzenia względem najlepszych norm i praktyk w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze bezpieczeństwa informacji
 • charakterystyka najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacjiplanowanie strategiczne IT

Przewidywane efekty szkolenia:

 • zrozumienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 0, poz. 526)
 • znajomość podstawowych zagrożeń w obszarze IT
 • znajomość najlepszych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji z uwzględnieniem normy PN-ISO/IEC 17799
 • nabycie umiejętności realizacji audytu zgodności w zakresie określonym w normie PN-ISO/IEC 27001
 • znajomość najlepszych praktyk w zakresie rozwiązań dla dostarczania usług odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie z uwzględnieniem normy PN-ISO/IEC 24762

Uczestnicy szkolenia:

 • audytorzy wewnętrzni
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa
 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwo informacji w systemach IT
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji
 • osoby odpowiedzialne za proces zarządzania ciągłością działania.

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni