Wytyczne odtworzenia techniki informatycznej po katastrofie

14BCelem szkolenia jest:

 • przygotowanie do wdrożenia wymagań w zakresie odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie
 • analiza wytycznych dla usług odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie wskazanych w normie PN-ISO/IEC 24762
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie audytu procesu zarządzania ciągłością działania w zakresie opisanym w normie PN-ISO/IEC 24762
 • podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie działalności operacyjnej i organizacyjnej w obszarze związanym z zapewnianiem ciągłości działania.
 • charakterystyka najistotniejszych zagrożeń dla ciągłości działania.

Przewidywane efekty szkolenia:

 • zrozumienie wymagań określonych w normie PN-ISO/IEC 24762 (i Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (Dz. U. nr 0, poz. 526) w tym zakresie)
 • znajomość najlepszych praktyk dostarczania usług odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie
 • nabycie umiejętności realizacji audytu zgodności w zakresie określonym w normie PN-ISO/IEC 24762
 • umiejętność wyboru skutecznych rozwiązań dla dostarczania usług odtwarzania techniki informatycznej po katastrofie

Uczestnicy szkolenia:

 • audytorzy wewnętrzni
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji
 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie regulacji w obszarze bezpieczeństwa
 • osoby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwo informacji w systemach IT
 • osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji w organizacji
 • osoby odpowiedzialne za proces zarządzania ciągłością działania

Program szkolenia obejmuje obszary normy takie jak:

 • Obiekty związane z usługami odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
 • Usługi odtworzenia techniki teleinformatycznej po katastrofie
 • Funkcje zapewniane przez zewnętrznego dostawcę usług
 • Wybór miejsca odtwarzania po katastrofie
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia

Forma prowadzenia zajęć:

 • wykład teoretyczny, ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusje grupowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni